گزارش ۲۰:۳۰ از مذاکره امام حسین (ع) و عمر سعد

شبکه دو سیما بخشی از خبر 20:30 را به موضوع جنجالی این روزها اختصاص داد.

گزارش ۲۰:۳۰ از مذاکره امام حسین (ع) و عمر سعدشبکه دو سیما بخشی از خبر 20:30 را به موضوع جنجالی این روزها اختصاص داد.

 

 

 

17503

 

کد N1003418