تصاویری از مراسم شب عاشورا با حضور نوادگان امام خمینی، آیات موسوی بجنوردی و صانعی و استاندار تهران

کد N1001608