فیلم/ تظاهرات حمایت از انتفاضه قدس در لبنان

سیاسی

بین الملل: شهروندان ساکن شهر صیدا لبنان با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از انتفاضه قدس در فلسطین اعلام کردند.

فیلم/ تظاهرات حمایت از انتفاضه قدس در لبنانبین الملل: شهروندان ساکن شهر صیدا لبنان با برپایی تظاهراتی حمایت خود را از انتفاضه قدس در فلسطین اعلام کردند.