مجید انصاری: سخنان‌معاون‌خواهران‌بسیج‌دانشجویی‌کذب‌محض‌است

ایرتا نوشت:معاون پارلمانی رییس جمهوری اخبار منتشر شده از قول معاون خواهران بسیج دانشجویی درباره وی را به شدت تکذیب کرد

کد N998623