وضعیت میدانی ارتش سوریه در قنیطره

سیاسی

بین الملل: وضعیت میدانی در قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه در کنترل نیروهای ارتش سوریه قرار دارد.

وضعیت میدانی ارتش سوریه در قنیطرهبین الملل: وضعیت میدانی در قنیطره واقع در جنوب غرب سوریه در کنترل نیروهای ارتش سوریه قرار دارد.