فیلم/ تظاهرات ضد ریاضتی در یونان

سیاسی

ادامه اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در یونان موجب شده تا اعتراضات ضد ریاضتی مردم این کشور از سر گرفته شود.

سرویس بین الملل: