فیلم/ اعتراضات ضد صهیونیستی فلسطینی ها در بیت حانون

سیاسی

بین الملل: اعتراضات شهروندان فلسطینی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی برای هجدهمین روز متوالی در مناطق مختلف فلسطین ادامه دارد.

فیلم/ اعتراضات ضد صهیونیستی فلسطینی ها در بیت حانونبین الملل: اعتراضات شهروندان فلسطینی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی برای هجدهمین روز متوالی در مناطق مختلف فلسطین ادامه دارد.