تحرکات طالبان و جنگ پنهان در ترکیه در شماره جدید نیوزویک

سیاسی

هفته نامه نیوزویک در شماره جدید خود جنگ پنهان ترکیه و تجاوز طالبان به قندوز در افغانستان را با تمرکز بیشتری از نگاه خود و بدون اشاره به علل اصلی این رخ دادها مورد بحث و بررسی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره از نسخه اروپایی هفته نامه نیوزویک مطلع مطالب خود را از حیث عکس روی جلد به «جنگ پنهان ترکیه» و از نظر آغاز مطالب به «تهاجم طالبان به قندوز» که یکی از ولایات مهم در شمال افغانستان به شمار می آید، اختصاص داده است.

۱۰ اکتبر سال جاری یعنی درست یک هفته قبل بود که انفجارهای دوقلو در آنکارا به وقوع پیوست و بر اثر آن تا کنون بیش از ۱۰۰ نفر را به کام مرگ کشانده و حدود ۲۰۰ نفر را مجروح کرد. دولت ترکیه در اطلاعیه ای، این انفجارها را به گروه تروریستی داعش نسبت داده بود.

در این یادداشت سعی شده است تا به عمق این فاجعه پرداخته شود؛ حال آنکه این حادثه و حوادث مرتبط با آن معلول اقداماتی هستند که ترکیه در سال های گذشته و در جریان حمایت های پیدا و پنهان از گروه تروریستی داعش در سوریه به انجام رسانده؛ و از سوی دیگر برخی کارشناسان نیز بر این باورند که این کشور به بهانه مبارزه با داعش و خطرات آن مشغول مبارزه با کردهای پ ک ک است.

علت هرچه باشد، معلول آن را می توان قربانیانی غیرنظامی دانست که در فرایندهای پیچیده سیاست های خارجی برخی کشورها  کشته و یا مجروح می شوند.

در مطلب دیگری که در این مجلد به چاپ رسیده است، تهاجم و پیشروی طالبان در ایالت های شمالی افغانستان یعنی در مناطقی که نیروهای افغان آن را پایگاه های مستحکم خود می دانستند، مورد توجه قرار گرفت. البته محتوای مطالب نشان می دهد که جهت گیری آن به سویی است که طالبان را قدرتمندتر از گذشته جلوه دهد. این امر شائبه دامن زدن به نیاز برای حضور نظامیان خارجی در افغانستان را به اذهان متبادر می سازد.

در ادامه نیز به حوادث اخیر در سرزمین های اشغالی اشاره و از ادامه خشونت ها مطالبی به رشته تحریر درآمده است؛ اما پس از خواندن مطالب آن کم توجهی به اشغالگری در این سرزمین به چشم می خورد.