برخورد شهید همدانی با بازجوی سابقش

علی ثابتی یکی از یاران و نزدیکان شهید همدانی خاطره ای را از وی نقل می کند که به برخورد شهید با بازجوی سابقش اشاره دارد.

برخورد شهید همدانی با بازجوی سابقشعلی ثابتی یکی از یاران و نزدیکان شهید همدانی خاطره ای را از وی نقل می کند که به برخورد شهید با بازجوی سابقش اشاره دارد.

 

 

 

2929

 

کد N993042