چند فریم از نمازجمعه امروز/وقتی صالحی ساعتش را با ساعت قشقاوی تنظیم می کند

کد N991732