سردار قاسم سلیمانی و سردار شهید همدانی با رهبر انقلاب در یک قاب

قاسم سلیمانی,حسین همدانی

هفته نامه حزب الله در شماره اخیر خود این عکس را از سردار قاسم سلیمانی و سردار شهید همدانی با رهبر انقلاب منتشر کرده است:

2727

کد N991054