روحانی:عمده پول های بلوکه شده خارجی که آزاد خواهد شد مربوط به بانک مرکزی است/4

حسن روحانی

رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: دست بانک مرکزی نسبت به ذخیره قانونی باز شده است. منتها شرطش رصد هفته به هفته است.

به گزارش خبرآنلاين، اهم اظهارات رئيس جمهور در ادامه مي آيد:
تورم ماهانه ما نيم است. اين اقدام را بانک مرکزي اجازه دارد انجام بدهد مشروط بر اينکه تورم از يک درصد بيشتر نشود. ما مي خواهيم اين اهرم را به بانک مرکزي بدهيم که انضباط مالي را به بانک ها بدهد.
کار ديگري که کرديم بازار بين بانکي است. وقتي بانکي تسهيلاتي را از بانک ديگري دريافت مي کند نرخ سودش 29 درصد بود. وقتي بانک مرکزي وارد شده است اين نرخ سود به 26 درصد رسيده است. اين براي نرخ سود تسهيلات بود.
توليد کندگان با انبارهاي پر مواجه شدند. کالايي را توليد کردند. وقتي تقاضا کم هست جنس در انبار مي ماند. آن مرکز توليدي ديگر نمي تواند توليد کند. رشد متوقف مي شود و مشکلات فراوان مي شود. بايد تقاضا را تحريک کنيم. بايد کاري کنيم که مشکلات مردم براي خريد حل بشود.
از يک طرف ما داريم تقاضاي دولت را زياد مي کنيم. ما 7 و نيم هزار ميليارد تومان از طريق طرح هاي عمراني زودبازده و همچنين يارانه در بخشي از بخش هاي توليدي اعمال مي کنيم. بيشتر براي صادرات غير نفتي اين کار را مي کنيم. بايد صادرات را تسهيل کنيم.
بيشتر براي بازارهاي داخلي است. ما به دنبال اين هستيم که تسهيلاتي را در اختيار مردم قرار دهيم که مردم بتوانند اجناس را خريداري کنند. ما شرايط ويژه اي برقرار مي شود که مردم بتوانند عمل کنند. اقساط وام ها طولاني مي شود. تا در نهايت توليد داخلي حرکت بکند. بنابر اين ما اين اقدامات را هم در زمينه تسهيلات توليد و از طرف ديگر تحريک در تقاضا است که مردم راحت تر بتوانند جنس را بخرند. همچنين در زمينه صادرات غير نفتي است.
بسته اي که هفته آينده اعلام مي شود در اقدام اول بانک مرکزي مي تواند اقدام کند. البته چهارچوبي تعيين شده که منابع کجاها مي تواند هزينه بشود. در زمينه تسهيلاتي که به مردم ارائه مي شود بايد آئين نامه تدوين مي شود. آن 7و نيم هزار ميليارد تومان هم تا هفته ديگر مي تواند پرداخت شود. در نتيجه در دو سه هفته آينده حرکتي انجام خواهد شد.
پيمانکاران سال هاست براي دولت کار کردند و نتوانسته اند پولشان را از دولت دريافت کردند. از آغاز دولت بخشي را پرداخت کرده ايم. اما فاصله داريم. وقتي پيمانکار از دولت طلب دارد براي اجراي کار از بانک وام گرفته است. ما چند هسته است که داريم بحث مي کنيم که چگونه اين سيکل بدهي ها را بشکنيم. اين کار با اوراق مشارکت و هم با سکوک مي خواهيم اين کار را بکنيم. البته هنوز نهايي نشده است. دولت بدهي خود را به پيمانکاران پرداخت خواهد کرد. اين سيکل شکسته خواهد شد. اين ها سرفصل هايي است که در اين زمينه وجود دارد.
ما براي حل مسايل اقتصادي نيازمند برنامه هستيم. همه وزارت خانه هاي اقتصادي طرح هاي خود را آماده کرده اند. با شرکت هاي خارجي و بخش خصوصي داخلي صحبت مي شود. من از بخش خصوصي تقاضا دارم که خود را براي شرايط جديد آماده کنند. براي اين شرايط جديد بايد حماسه بيافرينيم. شرايط جديدي خواهد بود. کارآفرينان ما به منابع داخلي بيشتر مي توانند دسترسي داشته باشند. عمده پول هاي بلوکه شده و آزاد مي شود مربوط به بانک مرکزي است و ريال آن خرج شده است. اين بسته براي اين دوره گذار بسته خوبي است که طراحي شده است.
ادامه دارد.....
2929

 

 

کد N988976