کنایه ظریف به ماجرای سیمان + فیلم

ظریف

ظریف در پاسخ به خبرنگاری که جویا وضعیت پای آتل گرفته ایشان شد گفت: همون قبلی ست دوباره برگشت، جدید نیست، آثار سیمان نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، ظریف در پاسخ به خبرنگاری که جویا وضعیت پای آتل گرفته ایشان شد گفت: همون قبلی ست دوباره برگشت، جدید نیست، آثار سیمان نیست.


کنایه ظریف به ماجرای سیمان + فیلمظریف در پاسخ به خبرنگاری که جویا وضعیت پای آتل گرفته ایشان شد گفت: همون قبلی ست دوباره برگشت، جدید نیست، آثار سیمان نیست.


کد N988241