کدام چهره های سیاسی در تشییع جانباختگان منا حاضر بودند؟

کد N980319