روایت تصویری از حاشیه های جلسه ای که در آن گزارش برجام به مجلس آمد

کد N980166