روحانی :

برای مبارزه با تروریسم جهان باید متحد باشد

رییس جمهور تصریح کرد : برای مبارزه با تروریسم جهان باید متحد باشد .

کد N979797