گشایش دفتر یادبود قربانیان فاجعه منا در سفارت ایران در کویت

کد N979506