سوخوی روسی در حال آماده شدن برای حمله به مواضع داعش

جت جنگنده روسی با نام سوخو 25 Su پایگاه هوایی لاذقیه را برای حمله به مواضع داعش در سوریه ترک می کند.

سوخوی روسی در حال آماده شدن برای حمله به مواضع داعشجت جنگنده روسی با نام سوخو 25 Su پایگاه هوایی لاذقیه را برای حمله به مواضع داعش در سوریه ترک می کند.

 

 

 راشاتودی

52310

 

کد N979205