شعار طلاب معترض در قم: ای مجلس بیدار باش، از برجام بیذار باش/کشتار منا، نتیجه دیپلماسی لبخند

کد N978179