حال و هوای مجلس در جلسه ای که بیشترین انتقادات متوجه دست دادن ظریف بود

کد N977078