طالبان پرچم خود را در قندوز برافراشت

سیاسی

طالبان با به تصرف در آوردن بخش هایی از شهر قندوز افغانستان پرچم خود را در این شهر بر افراشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی درگیری شدید بین نیروهای دولتی افغانستان و طالبان که از سه محور به این شهر حمله کرده اند ادامه دارد.

بنا بر این گزارش، نیروهای طالبان بخش هایی از این شهر را به تصرف خود درآورده اند و توانسته اند خودشان را به میدان مرکزی شهر برسانند.

طالبان پرچم خود را در میدان مرکزی قندوز برافراشته است و توانسته است ساختمان های دولتی در مرکز این شهر را تحت کنترل خود درآورد.