فیلم/ تخریب نیروگاههای برق در اسکاتلند

سیاسی

بین الملل: دولت اسکاتلند برای نوسازی نیروگاه های برق خود اقدام به تخریب نیروگاه های قدیمی کرده است.

فیلم/ تخریب نیروگاههای برق در اسکاتلندبین الملل: دولت اسکاتلند برای نوسازی نیروگاه های برق خود اقدام به تخریب نیروگاه های قدیمی کرده است.