• ۲۹بازدید

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در کانادا

بین الملل: شهرهای مختلف کانادا در روزهای گذشته صحنه برگزاری اعتراضات ضد نژادپرستی بوده اند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در کانادابین الملل: شهرهای مختلف کانادا در روزهای گذشته صحنه برگزاری اعتراضات ضد نژادپرستی بوده اند.

کد N973455

وبگردی