فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در کانادا

سیاسی

بین الملل: شهرهای مختلف کانادا در روزهای گذشته صحنه برگزاری اعتراضات ضد نژادپرستی بوده اند.

فیلم/ برگزاری تظاهرات ضد نژادپرستی در کانادابین الملل: شهرهای مختلف کانادا در روزهای گذشته صحنه برگزاری اعتراضات ضد نژادپرستی بوده اند.