العبادی: کمیته‌های اطلاعاتی را با چند کشور تشکیل داده‌ایم

کد N973453