یادداشت/حسین طلا

مشاهدات نماینده تهران از فاجعه منا/مسئله فراتر از ناکارآمدی است

سیاسی

من درمحل حادث شاهد آن بودم كه هزاران نفر ازحاجيان مرده و زنده به هم گره خورده بودندو درحاليكه فرياد كمك خواهی سرمی دادند، آرام آرام چراغ زندگی شان،ناباورانه خاموش شد.نيروهای سعودی هم کمک رسانی نکردند.

خبرگزاری مهر-حسین طلا: آنچه امروز ما شاهد آن هستيم از ناكارآمدي فراتر است، بلكه بأيد نام آن را جنايت خواند. مردمي كه براي نزديكي به خدای خود به اين سرزمين وحي يا مكان أمن الهي آمده بودند و چشم هاي زيادي منتظر بازگشت آنها بوده، در سايه كوتاهي و بي توجهي آشكار آلِ سعود جان خود را از دست دادند.

من در محل حادث شاهد آن بودم كه هزاران نفر از حاجيان مرده و زنده به هم گره خورده بودند و درحاليكه فرياد كمك خواهي. سر مي دادند، آرام آرام جراغ زندگي شان، ناباورانه خاموش شد. نيروي نظامي و انتظامی سعودی مانع حضور مردم براي كمك مي شد و خود نيز توجه و توان لازم را براي كمك رسانی نداشتند.

نزديك به ساعت ٩صبح بدليل ازدحام و خستگي شديد زوار، ناشی از بيتوته در مشعر و مزدلفه و پياده روي زياد به سمت منا از يك سو و عدم مديريت لازم براي تقسيم جمعيت توسط نيروهای نظامي سعودي و وحركت نامتعارف برخي زوار سياه پوست از سوي ديگر باعث عدم كنترل تعادل توسط برخي زوار خصوصآ أفراد مسن شد و اين برزمين خوردن دومينو وار ادامه پيدا كرد و بصورت دوطرفه حاجيان برروي هم افتادند.

برخي حاجيان كه بدنبال فرار از مهلكه بودند به سمت نرده هاي آهني أطراف رفتند ولي با شكسته شدن نردهها و پرت شدن آنان فضا سخت تر شد و در چند صد متر خيايبان به عرض حدودآ ١٢ متر زن و مرد و پير و جوان در سه تا چهار طبقه بهم گره خوردند كه يارای جداشدن از هم رانداشتند.

عدم حضور مناسب، كافي و جدي نيروهاي سعودي موجب آن شد كه بدليل گرماي زياد و فشار ناشئ از رويهم افتادن مردم هر لحظه كشته ها بدليل خفگي افزايش پيدا كرد. يعني اگر مي شد اينها را از هم جدا كرد، فاجعه با كشتار اينگونه مواجه نبود. نه خود نيروهاي سعودي بر خورد جدي را در ساعات اول داشتند و نه أجازه كمك مردم را دادند. خود ما با كمك تعدادي ديگر از حاجيان حدود بيست نفر را از اين ازدحام خارج كرديم.

بدليل نبودن برانكارد، حوله هاي بازشده كف خيابان را پهن و حاجيان را در داخل انها ميگذاشتيم و چهار نفره به عقب مي آورديم. يعني اگر دولت سعودي حتي در صحنه از حاجيان جوان كمك مي گرفت ابعاد فاجعه اينگونه نبود.

ما دولت سعودي را در حفظ جان زوار ناتوان و بي مسئوليت و إهمال گر ديديم. البته اين را هم بأيد بگويم كه ستاد حج در منا نيز سردرگم عمل كرد. ما از ستاد بعنوان متولي جان زوار انتظار عملكرد قوي تر را داشتيم كه متأسفانه اينگونه بنظر نرسيد. هلال احمر نيز ميتوانست قوي تر از اين عمل كند.

البته اين موضوعات به هيج عنوان از مسئوليت دولت سعودي كم نمي كند. اما انتظار بجاي زوار از اين دستگاه پر خدم و حشم بود، مسئوليتي كه ميبايست در زمان خود در مجلس مورد برسي قرار گيرد.

 

*نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی