روایت شاهدان عینی از فاجعه منا و علت آن

سیاسی

شاهدان عینی عراقی ضمن بیان گوشه ای از فاجعه دردناک منا به دلیل شکل گیری این فاجعه پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، حجاج عراقی درباره علل فاجعه منا اعلام کردند: حادثه منا به سبب عبور کاروان حامل محمد بن سلمان بن عبدالعزیز جانشین ولیعهد عربستان بود.

شاهدان عینی عراقی بیان کردند: این سبب اختلال در مسیر عبور حجاج و ایجاد ازدحام شد.

المسله در ادامه بیان کرد: مقامات سعودی خبر عبور کاروان رسمی که عامل فاجعه منا و جان باختن صدها نفر از حجاج شد را تکذیب می کنند اما حقیقت این است که مقامات سعودی به دنبال پنهان کردن این موضوع یعنی عبور کاوران ولیعهد و مشارکت وی در مراسم آنهم با کاروان رسمی متشکل از 200 نیروی ارتش و 150 نیروی پلیس هستند.

در واقع حرکت کاروان شاهزاده سعودی در مسیر جریان حرکت حجاج موجب ایجاد ازدحام شد.

یکی از شاهدان عینی عراقی به نام سلمان علی الداود گفت: ساعت حدود هشت و نیم صبح بود زیرا من ساعت نداشتم من در یکی از مسیرها به سوی الجمرات در حال حرکت بودم.حجاج به آرامی حرکت می کردند و هوا گرم بود و تهویه وجود نداشت.به ناگاه حرکت متوقف شد  گویا که راه بسته بود.بسیاری به اغما فرو رفتند.

وی می افزاید: وضع بسیاری بدی بود حجاج منتظر کمک بودند اما فایده ای نداشت.مشخص نبود که تا کی باید مقاومت کرد.حجاج شیون و زاری می کردند.صحنه دردناکی بود.

دو ساعت دیگر گذشت اما از کمک خبری نبود.اقدامات از سوی دیگران برای کمک صورت گرفت اما فایده ای نداشت.بوی مرگ در مکان منتشر شد....