روحانی در نخستین روز حضورش در نیویورک چه کرد؟

کد N970631