فیلم/ وضعیت اسفبار پناهجویان در مرز کرواسی

سیاسی

با وجود برگزاری نشست های متعدد از سوی مقامات اروپایی بحران پناهجویان در مرزهای این قاره همچنان ادامه دارد.

فیلم/ وضعیت اسفبار پناهجویان در مرز کرواسیبا وجود برگزاری نشست های متعدد از سوی مقامات اروپایی بحران پناهجویان در مرزهای این قاره همچنان ادامه دارد.