شاه عربستان 2وزیر و امیرمکه را برکنار کرد

.

.

کد N968840