اتحادیه اروپا به سازمان ملل در امورمهاجران کمک مالی می کند

سیاسی

اتحادیه اروپا در نشست اضطراری خود علاوه بر تخصیص کمک مالی برای اسکان مهاجران مبلغی هم به آژانسهای وابسته به سازمان ملل اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اتحادیه اروپا علاوه بر تخصیص ۱۰۰میلیون یورو برای اسکان مهاجران در کشورهای مختلف این اتحادیه، بیش از یک میلیارد یورو به آژانس های وابسته به سازمان ملل برای کمک به مهاجران اختصاص داده است.

بر اساس طرح پیش نویس اتحادیه اروپا این کمک مالی به آژانس های زیرمجموعه سازمان ملل مثل کمیساری عالی امور پناهندگان و برنامه غذای جهانی سازمان ملل اعطا می شود.

این تصمیم در نشست اضطراری کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای سهمیه بندی ۱۲۰هزار مهاجر آواره در شرق این قاره گرفته شد. یکی از اهداف این تصمیم کمک به کشورهای دیگر خاورمیانه، آسیا و آفریقا برای پذیرش مهاجران تعیین شده است.

پیش از نشست اعضای اتحادیه اروپا، «دونالد توسک» رئیس شورای اروپا تعداد مهاجران را بیش از توان کشورهای اروپایی خوانده بود. وی از کشورهای اروپایی خواست با توجه به ظرفیت های متفاوت خود سهمی از مهاجران را در کشورهای خود پذیرش کنند.

این در حالی است که در نشست قبلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا کشورهای شرق اروپا قانون سهمیه بندی مهاجران را قانونی پوچ و بی هدف خطاب کرده بودند. طبق قانون اتحادیه اروپا مهاجران باید در کشورهایی پذیرش شوند که ابتدا به آنجا می رسند ولی این قانون در هفته های اخیر و مخالفت کشورهای شرق اروپا با توجه به حجم مهاجران دچار تغییر و تحول اساسی شده است.