فیلم/ استقبال رسمی اوباما از پاپ فرانسیس

سیاسی

بین الملل: رهبر کاتولیک های جهان در سفر به آمریکا با استقبال رسمی رهبر کاتولیک های جهان مواجه شد.

فیلم/ استقبال رسمی اوباما از پاپ فرانسیسبین الملل: رهبر کاتولیک های جهان در سفر به آمریکا با استقبال رسمی رهبر کاتولیک های جهان مواجه شد.