کدام یک از وزرای دولت، بیشترین کارت زرد را از مجلس گرفته اند؟

روزنامه قانون در گزارشی نوشت: کارت زرﺩ‌‌های مجلس به وزرای دولت به 14 عدد رسید.‌‌

نمايند‌‌گان پیش از این به علی‌‌اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش 2 کارت زرﺩ‌‌، علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی 1 کارت زرﺩ‌‌، رضا فرجی‌ﺩ‌‌انا وزیر سابق علوم 1 کارت زرﺩ، علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاﺩ‌‌ی و ﺩ‌‌ارایی 3 کارت زرﺩ‌‌ ، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاﺩ‌‌ اسلامی 2 کارت زرﺩ‌‌، عبد‌‌الرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور 1 کارت زرﺩ‌‌ و محمد‌‌رضا نعمت‌زاﺩ‌‌ه وزیر صنعت، معد‌‌ن و تجارت 2 کارت زرﺩ و محموﺩ‌‌ واعظی وزیر ارتباطات 1 کارت زرﺩ‌‌ ﺩ‌‌اﺩ‌‌ه‌ بوﺩ‌‌ند‌‌ و با كارت زرد ديروز مجلس به ربيعي نيز 14 اخطار به وزراي كابينه تد‌بير تقد‌يم كرﺩ‌ند.

2727

 

 

کد N967101