فیلم/ تظاهرات و درگیری افراطیون آلمانی با پلیس

سیاسی

بین الملل: جمعی از افراطیون آلمانی که با ورود پناهجویان به این کشور مخالف هستند با برگزاری تظاهرات و ایجاد آشوب موجب بروز آشوب و واکنش پلیس شدند.

فیلم/ تظاهرات و درگیری افراطیون آلمانی با پلیسبین الملل: جمعی از افراطیون آلمانی که با ورود پناهجویان به این کشور مخالف هستند با برگزاری تظاهرات و ایجاد آشوب موجب بروز آشوب و واکنش پلیس شدند.