نقیب زاده در کافه خبر: نمی‌شود از یک طرف با آمریکا دست بدهیم و از آن طرف فحش

کد N965022