فیلم/ آزمایش موشک بالستیک اسکندر از سوی روسیه

سیاسی

بین الملل: ارتش روسیه اقدام به آزمایش موشک بالستیک اسکندر کرد.

فیلم/ آزمایش موشک بالستیک اسکندر از سوی روسیهبین الملل: ارتش روسیه اقدام به آزمایش موشک بالستیک اسکندر کرد.