فیلم/ تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از وحدت ملی

سیاسی

بین الملل: هزاران نفر از مردم ترکیه در حمایت از اتحاد ملی در آنکارا دست به راهپیمایی زدند. این برنامه با عنوان «نه به تروریسم، آری به برادری» برگزار شد.

فیلم/ تظاهرات مردم ترکیه در حمایت از وحدت ملیبین الملل: هزاران نفر از مردم ترکیه در حمایت از اتحاد ملی در آنکارا دست به راهپیمایی زدند. این برنامه با عنوان «نه به تروریسم، آری به برادری» برگزار شد.