فیلم/ نبرد کمیته‌های مردمی و گروه‌های مسلح در حومه ادلب

سیاسی

بین الملل: شهرک های الفوعه و کفریا در حومه ادلب شمالی شاهد نبرد کمیته های مردمی با گروه های مسلح هستند.

فیلم/ نبرد کمیته‌های مردمی و گروه‌های مسلح در حومه ادلببین الملل: شهرک های الفوعه و کفریا در حومه ادلب شمالی شاهد نبرد کمیته های مردمی با گروه های مسلح هستند.