درخواست سازمان ملل از آوارگان سوری برای ماندن در نزدیکی کشورشان

کد N963163