تصویب لوایح امنیتی جنجالی در پارلمان ژاپن در میان اعتراضات گسترده مردمی

کد N961943