فیلم/ نوارغزه در تیررس حملات صهیونیست‌ها

سیاسی

بین الملل: رژیم صهیونیستی از نیمه های شب گذشته تاکنون در ۳ نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کرده است.

فیلم/ نوارغزه در تیررس حملات صهیونیست‌هابین الملل: رژیم صهیونیستی از نیمه های شب گذشته تاکنون در ۳ نوبت مناطق مختلف نوارغزه را بمباران کرده است.