34 پناهجوی کودک و زن در جزایر یونان غرق شدند

کد N956832