عبدالله:

مردم افغانستان باید فکر دولت موقت را از ذهنشان دور کنند

سیاسی

رئیس اجرایی دولت افغانستان شایعات مربوط به رویدادهای احتمالی در حکومت افغانستان و دولت موقت را رد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، پس از اظهارات اخیر «سیاف»، یکی از رهبران جهادی افغانستان، حرف و حدیث هایی مبنی بر وقوع یک رویداد غیر قابل پیش بینی در افغانستان و ایجاد حکومت موقت مطرح شد.

سیاف در مراسم تجلیل از هفته شهید در خصوص رهبری حکومت، مطالبی را مطرح کرد و گفت افغانستان باید یک مرجع تصمیم گیری داشته باشد. برخی این سخنان را در حمایت از کرزی، رئیس جمهور پیشین دانستند و آن را به ایجاد تغییراتی گسترده در ساختار حکومتی افغانستان ترجمه کردند. فضای مجاری افغانستان نیز این روزها پر از حرف و حدیث هایی در این خصوص است.

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان امروز در نشست شورای وزیران گفت مردم باید فکر حکومت موقت را از ذهنشان دور کنند.

وی گفت دولت افغانستان به یک سالگی اش نزدیک می شود و مردم پرسش های فراوانی در رابطه با کارکرد این دولت دارند.

در یک سال گذشته، پس از روی کار آمدن دولت وحدت ملی، افغانستان با فراز و نشیب های فراوانی همراه بوده است.