فیلم/ فوران بزرگترین آتشفشان ژاپن

سیاسی

بزرگترین آتشفشان فعال ژاپن امروز دوشنبه فوران کرد.

فیلم/ فوران بزرگترین آتشفشان ژاپنبزرگترین آتشفشان فعال ژاپن امروز دوشنبه فوران کرد.