بازبینی بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی

سیاسی

بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی در محل اداره کل بازبینی شد.

بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی در محل اداره کل بازبینی شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بیش از 110 دفتر ثبت ارجاعی مترجمان رسمی توسط بازرسان اداره نظارت و رسیدگی به تخلفات مترجمان در محل اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه بازبینی شدند.

هدف این طرح که از 16 تیرماه آغاز شده است بازنگری و یکسان سازی روال ثبت و ضبط اسناد رسمی ترجمه شده در دفاتر ثبت ارجاعی است.

بر اساس ماده 39 آیین نامه اجرایی «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر اسناد رسمی» مترجم رسمی باید دارای «دفتر ثبت که شماره ردیف و مشخصات کارهای ارجاعی شامل نوع و تعداد و نام صاحب سند یا نام متقاضی اگر غیر از صاحب سند باشد و تعداد نسخ اضافی و نشانی کامل او و تاریخ ارجاع و تاریخ استرداد ترجمه و میزان دستمزد در آن ثبت می شود» باشد.

انتهای پیام

کد N955571