فیلم/ تظاهرات حمایت از مهاجرین در اروپا

سیاسی

مردم اغلب کشورهای اروپایی در اعتراض به سیاست های دولت های خود در قبال مهاجران و حمایت از افرادی که در حال مهاجرت به قاره اروپا هستند اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.

فیلم/ تظاهرات حمایت از مهاجرین در اروپامردم اغلب کشورهای اروپایی در اعتراض به سیاست های دولت های خود در قبال مهاجران و حمایت از افرادی که در حال مهاجرت به قاره اروپا هستند اقدام به برگزاری تظاهرات کردند.