فیلم/ درگیری پلیس آلمان با معترضین

سیاسی

شب گذشته اغلب شهرهای آلمان صحنه برگزاری تظاهرات از سوی طرفداران و مخالفان مهاجرین بود و همین امر موجب برخورد پلیس با برخی ازز معترضین شد.

فیلم/ درگیری پلیس آلمان با معترضینشب گذشته اغلب شهرهای آلمان صحنه برگزاری تظاهرات از سوی طرفداران و مخالفان مهاجرین بود و همین امر موجب برخورد پلیس با برخی ازز معترضین شد.