ادامه حضور اعضای تیم مذاکره کننده قبلی در کمیسیون ویژه برجام بیش از نیاز نیست

خانه ملت نوشت: عضو کمیسیون ویژه برجام با اشاره به اینکه حضور اعضای قبلی تیم مذاکره کننده در جلسه اول منطقی بود و در جلسه دوم قابل قبول اما ضرورتی برای حضور در جلسات بعدی و ادامه آن نیست گفت: حمایت از ادامه حضور اعضای قبلی تیم مذاکره کننده در جلسات کمیسیون ویژه برجام دشوار است.

عباسعلی منصوری آرانی درباره حضور تیم قبلی مذاکره کننده در جلسات کمیسیون ویژه برجام گفت: حضور این تیم در جلسات کمیسیون اشکالی ندارد اما هر کدام از آنها باید در حد و اندازه و جایگاه خود در کمیسیون حاضر شده و مطالب را بیان کنند. در صورتی که حضور هر یک از اعضای تیم مذاکره قبل در کمیسیون بیش از اندازه پررنگ باشد درست نیست و در ضمن نیازی هم به اینگونه حضورهای طولانی وجود ندارد و خیلی سخت است که از ادامه حضور اعضای قبلی تیم مذاکره کننده دفاع کنیم.

این عضو کمیسیون ویژه برجام در ادامه بررسی برجام در کمیسیون ویژه را به صورت فصلی دانست و نه بند بند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیسات خارجی مجلس در بخش دیگری از گفتگوی خود گفت: تصور می کنم در صورتی که کمیسیون ویژه برجام به دور از دیدگاه سیاسی گزارش جامعی از برجام که در برگیرنده منافع ملی باشد به صحن مجلس ارایه دهد بعید است نظر کمیسیون با نظر شورای عالی امنیت ملی درباره برجام در تضاد باشد.

2727

 

 

کد N953991