9 قاب از رای اعتماد به دولت محمد علی رجایی، 35 سال پیش در چنین روزی

کد N952405