آژانس بین المللی انرژی اتمی فهرست سوالات خود را از ایران ارائه کرد

واحدمرکزی خبر نوشت: پایگاه اینترنتی آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داد آژانس هشتم سپتامبر سوالاتی را درباره ابهامات موجود در اطلاعاتی که ایران پانزدهم اوت دو هزار و پانزده به آژانس بین المللی انرژی اتمی داده بود، به این کشور ارائه کرده است.

به گزارش مونیتورینگ خبرگزاری صدا و سیما، این اقدام در چارچوب توافق آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران در قالب نقشه راهی برای شفاف سازی مسائل مهم گذشته و حال حاضر درباره برنامه هسته ای ایران صورت گرفته است.

همچنین بر اساس توافقات مندرج در این نقشه راه، نشست های کارشناسی فنی، طرح های فنی و مباحثاتی در تهران تا قبل از اکتبر دو هزار و پانزده به منظور رفع ابهامات مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی سازماندهی می شود.
فعالیت های تعیین شده در چارچوب نقشه راه تا پانزدهم اکتبر تکمیل می شود و یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ارزیابی نهایی را درباره حل و فصل همه مسائل مهم گذشته و حال حاضر همانطور که در الحاقیه گزارش مدیر کل در نوامبر دو هزار و یازده آمده است تا پانزدهم دسامبر دو هزار و پانزده به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه می کند.

4949

کد N951816