خانم خبرنگاری که با لگد به جان مهاجران افتاده بود از کار اخراج شد

کد N951214